پیراهن فلورا تایلندی سفید(ساده)
8,600,000 ریال 8,600,000 ریال 8600000.0 IRR
پیراهن فلورا تایلندی سفید(دکمه مخفی)
8,900,000 ریال 8,900,000 ریال 8900000.0 IRR
پیراهن آرومشکی (ساده)
8,600,000 ریال 8,600,000 ریال 8600000.0 IRR
پیراهن آرومشکی (دکمه مخفی)
8,900,000 ریال 8,900,000 ریال 8900000.0 IRR
پیراهن خط دار پارچه ترک یاراشیق
9,800,000 ریال 9,800,000 ریال 9800000.0 IRR
پیراهن دیجیتال تمام پنبه ایتالیا(خالدار کرمی)
14,800,000 ریال 14,800,000 ریال 14800000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه(طوسی، قرمز)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه ریز(سرمه ای، کرم)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه(کرم، سرمه ای)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه ریز(طوسی نوک مدادی)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR