کفش چرم موج دار دوینا(مشکی)
22,500,000 ریال 22,500,000 ریال 22500000.0 IRR
کفش اسپورت چرم کشی
12,300,000 ریال 12,300,000 ریال 12300000.0 IRR
کفش اسپورت چرم زیره سفید
16,800,000 ریال 16,800,000 ریال 16800000.0 IRR
کفش تمام چرم هشترک(عسلی)
26,800,000 ریال 26,800,000 ریال 26800000.0 IRR
کفش تمام چرم بی بندساعتی(مشکی)
21,800,000 ریال 21,800,000 ریال 21800000.0 IRR
کفش چرم موج دار دوینا(زرشکی)
22,500,000 ریال 22,500,000 ریال 22500000.0 IRR
کفش چرم موج دار دوینا(عسلی)
22,500,000 ریال 22,500,000 ریال 22500000.0 IRR
کفش تمام چرم هشترک(مشکی)
26,800,000 ریال 26,800,000 ریال 26800000.0 IRR
کفش تمام چرم بی بندساعتی(زرشکی)
21,800,000 ریال 21,800,000 ریال 21800000.0 IRR
کفش چرم دوسگک (مشکی)
21,500,000 ریال 21,500,000 ریال 21500000.0 IRR
کفش چرم ساعتی دوسگک(زرشکی)
21,500,000 ریال 21,500,000 ریال 21500000.0 IRR