بافت یقه هفت یاراشیق(مشکی)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بافت یقه هفت یاراشیق(زرشکی)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بافت یقه هفت یاراشیق(آبی نفتی)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بافت یقه هفت یاراشیق(فیلی)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بافت یقه هفت یاراشیق(خردلی)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بافت یقه هفت یاراشیق(سبزلجنی)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بافت یقه هفت یاراشیق(طوسی ملانژ)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بافت یقه هفت یاراشیق(سرمه ای سیر)
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR